QQ群论坛

搜索
查看: 1649|回复: 0

全国各地极品手机号码海量,更多号码+微信1397999859朋友圈海量

[复制链接]

2188

主题

2226

帖子

1万

积分

超级会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
76202
威望
224
贡献
10459
T币
4259
在线时间
630 小时
注册时间
2015-8-3

荣誉会员最佳新人活跃会员热心会员灌水之王论坛元老突出贡献T币大户推广达人

QQ
发表于 2019-1-11 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 I0 z0 H- j0 I* H
' I6 h5 E/ e& m+ e3 t
--------------------------------------------------------------------------5 ^; Q4 M" E: _  f; a% V: s
论坛只是我的部分号码,更多极品特价号码关注微信8457115(已满)加微信1397999859
0 A0 y3 J# ]2 x  X+ @! ^( |% z7 r$ v6 d' o/ K' k: m
每天微信更新,更多全国手机号码联系微信8457115(已满)加微信1397999859
( P& p- `: \" y2 _& {
9 r6 x0 V( [/ G招收全国各地代理(免代理费)
# R. d  P* }3 @! y( ~4 p6 d0 ?/ o$ C2 \/ m1 }% N3 r+ o
支持论坛中介,更多手机号码,QQ号,YY号码,QQ群号码  关注QQ微信8457115(已满)加微信1397999859' b: S2 @, u5 a' d

6 G! f8 k2 x* f联系电话:159-5627-9999  132-1111-0563; G% i5 D. B& A, d- ]. z. M
-----------------------------------------------------------------------------
13365555559(安徽马鞍山,售价6500元,199无限流量套餐)

' M* {0 X; E( A' r! z% e8 e
15345555550(安徽马鞍山,售价4000元,199无限流量套餐)

' K' K* A, L; |  B$ i; y) X
15345555552(安徽马鞍山,售价3500元,199无限流量套餐)
2 M1 k* E: s, e, u
19955551515(安徽马鞍山,售价3000元,199无限流量套餐)
8 ~! a% b: }& I" G/ @8 i( _
19955555151(安徽马鞍山,售价3000元,199无限流量套餐)
# C  @# P% w, |! I5 L3 V4 h9 S
19955551919(安徽马鞍山,售价3000元,199无限流量套餐)
" }! N* V7 F2 p
19955559191(安徽马鞍山,售价3000元,199无限流量套餐)
# d8 ?8 F- c1 _% `
19955551199(安徽马鞍山,售价3000元,199无限流量套餐)
8 y5 G6 ?5 Z7 v' o
19955559911(安徽马鞍山,售价3000元,199无限流量套餐)
1 E" j) u* A, ]% W! |
18155555999(安徽马鞍山售价28000元,199无限流量套餐)
+ {: H) M+ w, C. p) U5 w* H
19955555577(安徽马鞍山售价20000元,199无限流量套餐)

, i8 \9 l& R/ [5 T3 i" r+ Q- R
15305556789(安徽马鞍山售价16000元,299无限流量套餐)

; e6 D6 @& d6 y  r; P" E
17755531111(安徽马鞍山,售价18000元,299无限流量套餐)
5 ?4 f! a8 z+ c! G
17755532222(安徽马鞍山,售价18000元,299无限流量套餐)
; z8 ^) L7 \: F
17755591111(安徽马鞍山,售价18000元,299无限流量套餐)
& }6 I6 D* k1 z+ I: @
17755592222(安徽马鞍山,售价18000元,299无限流量套餐)
- Z# U. Z0 i; z5 [! h# L# z
17355545555(安徽马鞍山售价28000元,299无限流量套餐)

5 J  e, Q) r; v+ b
17355547777(安徽马鞍山售价23000元,299无限流量套餐)

8 d0 Z% n/ {% ?5 ]1 F
17355549999(安徽马鞍山售价23000元,299无限流量套餐)

  M5 w) _7 C& s. W& E& _* s
18155526666(安徽马鞍山,售价35000元,299无限流量套餐)

, {, H% B# e6 H; a# `/ H, M2 {
18955527777(安徽马鞍山,售价35000元,299无限流量套餐)
3 j* X& P- d9 q. Y6 m( T% N% J) G6 u: E
17355555553(安徽马鞍山售价55000元,299无限流量套餐)
9 G( n; H: P, Z) H$ S7 ~% A, B0 t+ r
17355555559(安徽马鞍山售价48000元,299无限流量套餐)
马鞍山电信;17355551111,110000,套餐299
  N2 r7 y' A5 \" ~% y6 d1 e3 f& E" f- v# `

" F: a7 I# G- F& s+ q马鞍山电信:19955552222,138000,套餐399+ [9 |6 u' [  T

$ t0 \/ y; `+ `

; f; o+ g1 N# h( V& `9 d3 n" D广东湛江市:15766662222,138888,无消费7 ]% r$ N; u* U; _3 Z& T6 E0 P

9 Y) D' M7 `5 N( s" Y* I& ~- t2 Y

- @$ m6 l9 G& t5 e2 {+ `马鞍山电信:17755552222,100000,套餐399
/ ~# v8 J8 p( V2 `& Z. N/ g
7 W& p+ A, u6 X8 r2 E  N

/ F3 o) q8 ^: A( Y马鞍山电信:19955553333,148000,套餐399, e- h/ R. i4 p$ {# ]* X

* M( y: C: j, z
# e: r* F7 {- R- b* ]9 u
马鞍山电信:19955588888,280000,套餐399
, p" ^. }) b8 T/ _, D/ ^; \. r) c  Q4 y9 c- |+ }0 |

& ~8 S( \; ]' D' _. D/ E马鞍山移动:13855522222,158888,套餐任意' |$ U9 D5 ]" U, `( v: P/ q/ j8 p% z
+ E. M  f6 G2 Z  J2 ?& C

2 e) Z: @) |8 {( n: j4 W- L$ D7 g安徽安庆市:15357222222,100000,套餐399% U+ k+ r' m2 N: D, k6 ?9 E

: B0 ~8 f3 f, J1 n# @2 I7 J
  F% Y4 A; F: [
广东惠州市:13502228888,100000,套餐288: |$ q8 Q" U; D8 @2 U% d
$ [4 C) q' o) ?- x6 e0 J

2 h2 l2 r( G% M" M# u# J: f, l浙温州电信:19941234567,130000,套餐399
2 ~7 ^) ~' l7 z. p8 N
  Q8 L, w2 N6 j$ x& I

8 j. R2 g& `) k% Q# G+ _  G江苏州电信:18021234567,140000,套餐2993 d/ Y. B& h. h2 k4 D( L5 _. B0 T

7 Y8 W. f: S0 G. r4 m! d+ Q/ n0 ?

9 W- h9 ~2 x, q2 x. H, `! ~江苏州电信:19901456789,25000,套餐299! J: ?7 ]4 o: X. B7 ]% V6 }) P
0 q  O; a- f: N' q$ Z

% W/ O) M3 _2 y2 P+ G% k广茂名电信:17308234567,18888,套餐399
% C5 I* A& E6 R+ `" X$ d) r& m& @2 e1 a3 r
+ N7 A) d0 @5 J; z8 E
安宣城电信:18134564567,25000,套餐299( s8 y9 c  m' c+ `) W. V9 o

' z5 l. J9 y+ }" @) Q  o# G0 x6 s

: `( E$ a# {) d$ X4 {0 U' n8 Q" e马鞍山联通:15555555587,128888,套餐300% P  j" I8 P, }1 D( q

0 V4 h$ g: A+ X, ~. @7 U% t
: T; ^% U" G7 h; I% o! I
马鞍山电信:19955565758,35000,套餐129
( I. e3 }! w! f2 X- m' @# H: B/ C! v4 t8 g% @# \5 @. I% R

% h# o3 k! Z6 q, [% K8 v/ Q马鞍山移动:18355565758,12999   消费任意  Y. N& \( ~: x, b3 c$ j6 X
" ^1 o% C% \2 v4 e, [* c+ s

# M6 ]+ X) C' J9 W4 h- v/ C马鞍山电信:19955555551,75000,套餐299
: S" P7 {# M/ e% V- t( u  j$ Z
. P1 o0 m7 a- R6 T" {

" P# j, c8 I+ X" b7 j7 y. c马鞍山联通:18555555553,158888,套餐300
( V9 L) D! h4 l9 n( i9 b
; m  J& J" ^* M4 |- J0 s5 g  [7 \

( q% c# x& z$ m# R马鞍山移动:14755555557,59999,套餐任意
' x+ L. c1 [. F5 X* k+ Y2 V, _) C! C; [! ^
( g, J7 ^% d3 \& O% h
马鞍山移动:14755555558,59999,套餐任意
, d6 m% }- b$ Y! i8 f' q* t
/ V# ^: A; I( `

( B+ d6 v. `5 u- J- C( h: m% a, J马鞍山电信:19955555558,128888,套餐299/ U& U2 J- M: i

$ o8 F7 v! h" Q. H/ W; B! m  M

0 [' K7 Q) }* G0 p/ y* g0 |5 S马鞍山电信:19955555559,180000,套餐299
, l' a: t& q; \) K# Y9 a9 x7 u  c: z2 p0 `+ V
6 Y$ ?4 t) Z2 }- E/ T1 w) b
广东电信::17388868888,69999,套餐599" [5 W( e% d. {7 ?2 a

* @1 @  D% V) h+ E4 C+ d4 w$ J; j

) |' H# m! M  z0 u马鞍山电信:19955585555、69999,套餐399  e0 i2 C: b% ?: K5 v

6 O* G# v( E$ B2 c! v3 J
2 ~  r: _4 e9 P4 {
马鞍山移动:13635552222,45000  套餐368
- h- _: P. g0 ~$ I1 [5 M' S* {1 r4 {+ G- z) _$ ]' ~4 q; h
% u4 P$ }- l$ d& Y1 a0 z
马鞍山联通:17605556666,49999,套餐596
4 n8 A, f, @+ P( M# E6 C* Q% h- ^; U- i* A9 d! s' |
9 g0 g& I. c; T; k0 H2 O% S
马鞍山电信:19955547777,16888,套餐299! H7 t0 Q6 B% A

2 h7 x7 \+ _- p9 j4 ~, k5 L$ y% s

5 u  J( P, v9 x- A. v$ Y8 ]9 _马鞍山电信:19955546666,16888,套餐299
/ R1 U+ [9 c6 W, j, p# f! ]2 c1 x
$ x! ?1 u* Q7 O7 Q' j" C5 ?

8 X! `. ^' h1 G- t$ E: n马鞍山电信:19955548888,28000,套餐299
* r! b, S; Y. R
6 S, ^! |& W' M8 M$ |% L7 O1 n+ L

3 T6 S! c6 @3 f8 n6 J9 f/ v* ^! x马鞍山电信:17355568888,50000,套餐299
5 Q6 @# _4 ?! K! z$ M: y+ y& {/ @6 P# E$ r
9 r. V% x' U, z3 K5 ]" h# z- ]
马鞍山电信:19955584444,10000,套餐2995 i2 @& t9 p0 E2 Z; a& B4 F

1 l$ Z; G7 t( m3 y! ~8 ~% e; J3 ]

0 ^( z# Z. l* t0 v; H+ W马鞍山电信:18105554444,13000,套餐299  P, N9 W9 `' h- v# Z: C- }

' b. C1 T2 n) N
' U) a  D  W& |
马鞍山电信:19905551111,25000,套餐299. Q  r8 O! h% E8 W3 i* @  h
: E7 r, ]  ]3 x4 X$ T
4 ^: d/ Q5 j0 ~* Z
马鞍山电信:13345550000,16800,套餐299
; a( g  G) A2 W$ g( _
" O2 I/ M" K: X, N1 _: Z3 ?  L
  {4 g/ J, v+ g5 C7 F) V. |/ P
马鞍山电信:18133440000,16800,套餐2999 m" d- Z9 N8 S9 Q/ w( l3 Z
' K! |- o; Z$ j; R6 S
' F9 P7 ^/ Y. R6 n! j7 a
马鞍山电信:17755580000,25000,套餐299
6 [1 r2 I& l- b' Q; H8 S5 ~$ t- |$ v3 B1 Q, Q1 Z0 k; j
* U/ X$ N, W6 `0 s6 M
马鞍山电信:19955554555、13999,套餐129
. O$ J. j- @) ]( g/ u; r" `
9 J0 v) \# i% r. c$ o0 U7 \' w
- G* O" D8 L& r! W; L
马鞍山电信:19955555777,29999,套餐2995 [2 V8 }2 I9 d& T/ f
: n6 _4 u" Q$ o) q
江苏州电信:18962151111、18000,29打299! j& ]0 o1 I# \( R2 S0 r6 O5 q" n

8 U! i; v- |0 \8 J

( m) H# P% n0 ?+ ^) C2 a江苏州电信:18936081111、 18888,299套餐
9 p" Z$ ~/ X5 F; M( @
# R+ j) M4 }5 C" D) c0 Y4 S

+ M' I9 X- Y) {1 x0 o江苏州电信:17315563333、18888,299套餐' \$ Z: M0 M. {, O
! ]; h2 [4 [  {9 \
+ w3 E6 y: f' g) C( T
江苏州电信:17706215555、22000,170打299, [6 b0 c/ E  a. [$ |( w  r

7 c/ C) _8 |. R8 K4 ?

" P! E7 O/ K6 i7 |$ t江苏州电信:17714437777、22000, 170打299
- H/ m4 `  v+ i" h0 V1 T; L( u! _/ J3 l7 a8 U# m1 v- y

8 r6 e7 [2 V' t江苏州电信:15370327777、35888,299套餐
9 E2 ?$ e# u( C  R9 S! a$ X$ |1 I5 s% l/ |+ i2 U% v& a
/ D9 j% R& p9 K. c6 G
江苏州电信:17751158888、59999,399套餐
, {& U% Y0 O+ x  Y2 I  J4 P- Y3 X5 I5 J" P+ k

- o. Y0 w+ D* |+ ^: c% p$ ~2 `江苏州电信:18151095555、32500,无低消
( y, J& W# g! c  Y
* ]; Y9 m6 b- r

+ y& @$ j9 g1 D江苏州电信:18114365555、19999,无低消" X1 p. r5 a9 t2 F7 Q5 P

- M& Q4 Y! p, P( H4 |, R' M! q
% E" K# B5 i8 C( M
江苏州电信:18112713333、23800,无低消* C0 g5 B9 ]) u$ C
9 ?7 w7 U. k4 Y! O% c  d+ [( E

. P& Y* R; ^# w0 q- m江苏州电信:18168712222、21888,无低消4 U) j# m" J( G" n5 E( Q

) P3 `$ a9 I6 q! m1 N
+ K% V# d* L. P( Z
江苏州电信:18913571111、 21888,无低消4 a2 J6 P: x! o% Y) H% y/ S% e9 A

0 u/ t( \1 w3 Y; d4 z, X6 U

8 n1 p# w) B# \江苏州电信:18136061111、 21888,无低消/ {% |+ W. V! y. b% F" H3 p" c- p' B' v
$ K5 V  ?( @: ?, X7 @8 d. `
: M  i! A9 y% {/ Q" R- \) {
江苏州电信:18013581111、 21000,无低消
: W; k! S) U+ m
4 d! k8 M1 {8 Q

1 w( M, D- \4 T江苏州电信:18121597777、42800,无低消
4 ~4 F: G7 p% m: Z: b2 F
2 b9 {9 a" V/ }" Z+ ~# w  x

7 S% W( i$ f8 T: o河信阳电信:17344661111,6999  150打299
. M: v; M* T' _4 k  S+ j8 X6 r. w2 m: b; M
% k6 n. P7 h- T+ {4 l6 U
安芜湖电信:18056537777,29999,无保底0 z) T/ ~3 p+ o2 ~) J1 n
" T- K7 W9 q( H. D2 Y) O
" A8 R. k' \9 ?" S3 l6 ]
广中山移动:13715653333,25000,无保底
: i3 P0 }: j/ v: `( x
' {. r# \9 X) j& v, u
4 U5 X+ d% Y. [- N
江南京联通:17551077777,110000,无低消
) d* A' X) `4 r$ U) C* o+ Y0 O0 w4 O1 O+ g+ [
3 b7 U! A  M% p3 r/ D  U1 M
江扬州联通:17558766666,100000 无低消
2 f/ {5 w) q# q
, A4 r  s. ~8 n

' A) V' l2 b2 m- k- B1 D' k% _( w- J3 y广阳江移动:13719877777,120000  消费无
6 G: O, b7 C* q) q
2 {2 M3 Z- q  }- Y* V: f* |

& ?6 J$ K5 @# F! f# z5 U安阜阳电信:17195500000,25000 消费160
1 J9 f; H0 ]* H: |: b; V0 z9 X6 r' c+ r
; \. ^/ x/ ^8 b% i, I( k' ~
吉长春联通:17191833333,29999 消费任意
, ^  \, H; ]" r2 W$ s2 L' N1 D1 p1 c2 t5 U9 e6 \

: f+ n  d" ?/ `+ r/ l! }河周口联通:17123488888,70000 消费169
6 `# @) P& O/ x: g# c7 p; M
8 S; P# |( }6 \/ w3 p- V6 D

* y$ p& F5 A+ z5 |$ M3 Z7 ]上海市联通:17039499999,24999 100抵消+ O) B* {8 P9 h, q( M. C

# L( M- l9 e8 v5 ~# W+ Q3 R

% M  d) W% ]5 _+ i6 r6 k6 N河高仿白城:17034690000,4500 消费任意
9 X! G* J, d: H/ A7 z" A! l4 ?% w# d% W
8 x5 G" x' T  V, _& @3 D; B6 C: o
吉长春移动:18243125777,4800  消费80+ s) @0 \* p  Y+ P
" ~! C  T" r1 I( w: r
15398340000(云南昭通,99无限流量套餐,售价6000元)2 y( v" O. q1 k% w* o( O7 l

* E# `6 Z: g$ w  q  H
$ q) g( l0 ^1 o& h! s* s
15331479999(云南红河,99无限流量套餐,售价14000元)" ~* g2 b& h# M5 }* Y0 y4 m! @

, l9 W4 ]1 G& F& \. U5 ~# d

  n4 a( d" W  Y% ~; N18087311111(云南红河,99无限流量套餐,售价28000元). ]' U6 q. f) f7 \" ?, y

. V1 ~. c: Q/ w: C% n) `# L

9 T0 X% w4 k) t1 ?. m2 I. x13330400000(云南红河,99无限流量套餐,售价28000元)
4 s, t& m) s! z% o; M- K, x4 `: J+ S: W, i1 ]$ L

% K$ n% ~8 g5 w8 I! J9 A15368511111(云南文山,99无限流量套餐,售价28000元)3 ?* \) E5 R6 C8 n! `2 ]

7 Y+ r! v) b  l( t2 c广东靓号/套餐任意/过户手啦手/
% p0 b2 X. {% m1 [13043410000 深圳12000
9 ?* P0 m2 @7 Y' k+ t% M) ]13145920000 深圳38000 爱情号码
% {1 G8 |; Y4 y9 G# ]2 A7 \3 {% K13049881111 深圳12000
! z  [" d6 z9 s- r! b2 B; B13620061111 东莞23800
. i, v; L& i3 H. H13713141111 东莞28000  C$ U5 `" C8 B5 W) b6 U
19902473333 东莞10000
5 |% e& z! b. V" W4 @/ g18002652222 东莞10000
( C, Q; V) o$ Y+ u! W- Z+ Q18025165555 东莞15000 199. R% v- s: o: @' m
13827695555 阳江35800! ~# t6 F; [$ _- q8 Z
13660756666 广州50000& ^) }( v: ^0 s5 P. d) u
13927296666 佛山500009 Y3 `2 n( {* V0 P2 L4 y& Z  T
13727059999 珠海50000
  ?3 a/ n) V5 v6 O+ o13828075555 江门35000
& a6 d/ \' x3 `0 Z; _18819929999 汕头70000
. L5 I, J# b! Z9 g; ?* C13048856789 深圳12000% H0 D7 k3 b# H9 Z
13266556789 深圳36000. F6 P: C# |" c( Q. c- X
15602316666 深圳45000# ^6 M  k8 a" k3 b" l1 L
13138159999 深圳50000
7 N5 q% D$ i7 D; H9 `13751279999 东莞50000
5 n2 j" p' J! A7 G18988738888 东莞39800
: c2 ~  x' Y  Y, p  c, |18682028888 深圳68000
5 f5 s) V% @9 m7 f3 x; T18665398888 深圳680003 O* D1 S' y; g% Q2 z
13690528888 佛山550003 J; }( G. g& O  _! p# V! Z  f
13538196666 深圳600006 r# x! r0 x9 }  V# E/ D
13168200000 汕尾33000照片
$ [/ ]" \% N/ R5 }. y: O. B$ ^) T18665311111 深圳10万
3 }2 h, n% C/ r' v. @' p! T17322499999 东莞38000& I" F$ R+ `/ ~; n5 k
19902499999 东莞18万6 x2 U, H6 n+ B! j: }. R
18676188888 中山108000
/ p+ p1 k7 Q  |& {7 k7 W13266688888 深圳50万9 l' R5 S8 X  X1 Y3 w- @
15812388888 湛江38万
8 I% b$ J2 e& C. ]6 @) p, x: P13510987654 深圳80000
" J5 Z# h0 S4 J$ y  \: x13286868686 广州218000" R* r" E" s: X& j, N
16607540754 汕头16800
& S) ?, U. D. Q13145981314 深圳16800
; U9 ?& d- Q8 W& ?13145971314 深圳9800  V) s$ W2 t+ A. Y2 ^
18122222223 广州11.8万& D3 F% y% B! ?$ T
17688888788 广州10万3 a% w: S0 O: y9 l) E9 }6 h, N
17688888789 广州5万  M! h$ G- ^" g# M+ M7 G# r) s
以下号码也可出租4 A9 ]& d; T) U! I0 A& H0 @
18682019999 租600/月深圳6万, R' S: N2 d) [' q, Y
18566515555 租500/月东莞1.8万
2 x( |* n1 c0 c' ?+ x, T' Z13266076666 租500/月东莞2.5万
) S3 i7 P9 x; L$ N5 {2 R17607550755 租800/月深圳10万
: N! D/ J  V/ T) a1 B  Z17666666678 租1000/月广州10万2 |1 n! [( |* L8 M( \
17603030303 租1000/月深圳10万
9 q# W# X, L8 n! S15802020202 租1200/月广州18万
0 k, w' l% Y+ G; D$ D18038166666 租1200/月深圳17万
( T% z) ?# @  Y# V3 C18813288888 租1200/月河源30万
0 a* c( r5 K8 E13266688888 租4500/月深圳50万
# t; Y. ]7 W1 ?好的东西除了贵没缺点% ]1 D* V, O% L& L% U# B

# B" J" A+ ^; ?* v( V; |广东联通AAAA过户方式任意8 ]6 v9 v% K0 H' E& Z
套餐任意 卖一个少一个
: @# E( ]/ m" }- E13286756666 200007 i$ {0 u4 o% W. j5 }9 N+ A) O
13112972222 10800+ _2 X& t5 J6 i7 [: U8 {+ ?
13178670000 10800. F8 v+ C+ @, k* U3 [4 y. y# y* ?
13232574444 4900
) u3 U& Y( B, h5 b$ s! d$ U$ o13286924444 4900
: e3 `' ]% E; ^7 J* D+ ?15507652222 11800
! `2 l% ~) b" u8 h, h8 W  e$ g- A15507661111 14800 & {- w8 m" [& [. X: S8 S
15507682222 11500
/ G# _, D% _7 h& j& f. q15507690000 11800
* g4 m4 U- W8 ]15521562222 10500 . f; W$ t) ~+ \% s# j5 N, b- I
15521593333 11800
* d2 t2 c- e8 e- ~- O1 c( H) P15521594444 5500
1 W* q9 |& T; E, p( P. e$ H15521710000 10800 $ B  h8 E% }- v
15521723333 11800 . {$ r6 ]1 @# ~" W- `
15521724444 5200
7 n( o! _. A( h. F+ W# ?  X& D15521730000 10800   X' b( G  n3 y3 `, [# R, O
15521754444 5200 9 t1 T/ f' O% R- O7 |
15521762222 10500 . X6 V9 q8 R* b; o% Q/ B9 @8 y" D8 ]
15521764444 4900
+ N' |  r: l. i5 \1 O9 T15521790000 10800 , {2 L  X6 }) Z% c" `/ @
15521792222 10500
" v: l$ N6 |# _& M% `4 P15521794444 4900
9 d# L1 R' y" \15521810000 11800
6 ]8 |$ J& e) D. {- [8 @1 G/ y2 a" l15521821111 10800
; z9 G, d: ^+ \15521862222 10800   \% V  h3 \' ]2 H) _  n
15625383333 11800
0 S- m' l2 N" a; a' ~15625392222 10000 3 q4 A& T, S9 h1 I9 O0 M% w  B6 g
15697614444 4900 4 ?) b2 x' |  \$ j' U! L( k
全部无抵消大王卡 米粉卡 套餐随意
9 _1 y4 _7 c0 L/ W
8 N" t  g: b4 T
苏州移动 联通 三连 无抵消 ,全部当面办理
* e. \, x( F/ g# \13951126999¥2.18W
0 y& c- K8 K! f: f) o( |) t/ l15062591777¥4500元
1 ~' a9 G' F# V13915560888¥3.8W
) _+ [6 x1 r, T18860914666¥2800元
1 }; k' J9 k2 D6 [15995664999¥5800
% ?' _/ b4 w4 D& ^* [+ R4 u' Q  F$ i" y5 [
6 v' o  L+ Y1 y9 X& }8 y6 N- Q& P
13616264999¥5800
2 \* D& a/ A; `18852404999¥3500元2 ^  D# I" X# u, d7 [8 r1 L! _
15151799888¥24000元. H( U2 b# K9 j0 M
13913753888¥3W# H, J0 J8 ?1 n3 G
15050194222' N' @* A2 s' g0 r% N- `
¥1200元
% E' `& T6 t- Q4 G  p0 a" m15995804111! y; G+ ^7 w& m: \! w

( F3 S! o5 T9 {* M% ~9 v

" }" U3 ^/ j7 T+ f¥1200元" a! [4 e/ n# V' f% F
15862354111: P8 ~4 P4 m, O1 k& m: p0 O

! j0 |$ ?& I, o4 u

0 _+ K. a% C' \/ Q( o¥1200元
9 ^$ Z3 I+ p& R+ T+ C2 O18762894000
! }; F, e& O8 l3 W
3 U* J8 v7 }( p, J
8 A" N0 i) q$ f2 s& V+ ?
¥1200元+ ^: U* G# E: l- h6 f% E& l# z
18761934000  N# s) Y$ C' _) o0 i0 p" _
¥1200元6 B; g; b- Y- S4 Y+ Q* z& D/ K
13732607222¥4000元
/ i  v% }! E- n( ]1 M4 L: Q& l: l% c15190087555¥3800元2 U8 g$ X% x. d8 W4 L2 h- R. M7 w8 J
15995820444¥900元9 U/ I3 ]6 I; B+ U" h# T4 H  c
15995739444¥800元
9 e" l7 B+ k. Y3 j$ e15850021444¥900元: Z- R6 H) b7 _4 N: l
15250435444¥500元
, {' V- ?% R6 X/ d* b15250492444¥600元
" e0 t0 S( y/ I) y  j' f18351102444¥500元
; O) D. E( d3 T" S; p. u) k15850212444¥¥900元. I( S- l6 ^) P9 m5 r- F* i* z
18260152444¥500元
( T( u/ |7 ^5 E2 n, N联通三连 无抵消
; ]. j: c4 {. L: E( n1 s) b6 v18662187000---1800
+ X) w& m6 J, V$ `3 U& D  w18662163000---1800
% F2 L1 V6 d& v+ s: f/ R  n18662161000---2000$ |/ m4 |8 R/ m! [- J' y, z3 t
18662523555---2000
& O& [; \# G$ {/ z' x3 s18662521555---2000
  l  C2 `  ~+ Z1 E! J1 a0 P( \18662517222---1200( l" K: A( i0 k: I/ M
18662516222---1500$ L/ P1 S' T% Z; G; Z! f
18662519222--1500
: N* |; p8 J$ m/ R18625260333---1500
* b( V5 B- F& G* X6 i7 `18662519333---1500% G5 d1 L) K# R6 I( A
18662521555---2000
( c) `1 \0 l# n6 y3 t4 D18662520555---2000! [" P1 ^# \+ ]/ v9 [
18662523555---2000- Q* z6 h" {' U# Y
18662213555---2000
$ X# m' P3 d( l5 T2 l18662580777--35002 A7 M6 l7 k, E
13245059888 ¥3800
' G' }3 L$ A! N6 G15501594888 ¥3000
3 q1 @9 ?5 B  z1 u2 ?4 }15501354888 ¥3000
1 {( h$ y* s) Q4 q, c  G9 a" u13291148999 ¥2500
' B- @9 A. x) t5 R9 M18662200999 ¥16800* r5 B' G# S/ d
13291145666 ¥2500
. _1 o( t2 _1 T, H0 K2 W% W18662530777¥3500.$ y  r6 K7 z7 J$ {. @! ^
18625083777 ¥35000 {" Z8 G; w2 H. u: i
15501636777 ¥3000& a, O* Q  h* j
以上号码都没有最低消费随时过户!/ P7 E* r& o: i' o$ j

! L! R; e4 o' l- Z" j3 e
& l- h+ ?# }, X: s
1 a1 K$ {2 }& }1 L

  z* _. L& _2 g7 x
QQ微信8457115,www.845buy.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册成为会员

本版积分规则

今天是: | QQ群家园已经安全运行:

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表